Speelkledenwinkel.nl
contact   gratis verzending   zichtservice   sale
info@speelkledenwinkel.nl   Gratis verzending   Zichtservice   Sale
 
Winkelwagen 0 artikelen - € 0,00
Doorzoek site

Webshop tijdelijk gesloten

Beste bezoekers en klanten,

Wegens reorganisatie en groot technisch onderhoud is de Speelkleden Winkel tijdelijk gesloten. Onze webwinkel kan nog steeds bezocht worden, maar het is momenteel helaas niet mogelijk een bestelling te plaatsen. Bedankt voor jullie begrip en onze excuses voor het ongemak.

Het Team van Speelkledenwinkel.nl

De kleine lettertjes oftewel... onze voorwaarden.

 

Indien u een bestelling plaats bij SpeelkledenWinkel.nl verklaart u zich akkoord met onze voorwaarden, zoals hieronder weergegeven.

 

 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten geleverd door SpeelkledenWinkel.nl , tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door SpeelkledenWinkel.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW), leveringen binnen Nederland en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. SpeelkledenWinkel.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door SpeelkledenWinkel.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

 

Artikel 2. Offertes

1. SpeelkledenWinkel.nl is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

 

Artikel 3. Overeenkomst

1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

2. SpeelkledenWinkel.nl behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft SpeelkledenWinkel.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4. Levertijd

1. Levering geschiedt zolang de voorraad strekt. Alle door SpeelkledenWinkel.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan SpeelkledenWinkel.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient SpeelkledenWinkel.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

2. Overschrijding van de door SpeelkledenWinkel.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

3. In geval SpeelkledenWinkel.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van SpeelkledenWinkel.nl op schadevergoeding onverlet.

4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan SpeelkledenWinkel.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SpeelkledenWinkel.nl zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal SpeelkledenWinkel.nl de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SpeelkledenWinkel.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal SpeelkledenWinkel.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SpeelkledenWinkel.nl kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

1. In geval van tussentijdse opzegging heeft SpeelkledenWinkel.nl naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.

2. De vorderingen van SpeelkledenWinkel.nl op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan SpeelkledenWinkel.nl ter kennis gekomen omstandigheden SpeelkledenWinkel.nl goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien SpeelkledenWinkel.nl de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

3. In de hierboven genoemde gevallen is SpeelkledenWinkel.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van SpeelkledenWinkel.nl schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 7. Ruilen, Retourneren en Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid het artikel te ruilen of te retourneren zonder opgave van redenen gedurende viertien werkdagen.  Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Vanzelfsprekend geldt dit uitsluitend indien de artikelen schoon, in ongeschonden staat en in - voor zover redelijkerwijs mogelijk - de originele verpakking retour komen.  

2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit kan via een e-mail aan info@speelkledenwinkel.nl of d.m.v. het insturen van het zgn. "Herroepingsformulier" dat wij u op verzoek toesturen. 

In het geval het vloerkleden betreft, zal vervolgens contact met de klant worden opgenomen, zodat een datum kan worden gepland waarop onze vervoerder het artikel bij u kan komen afhalen.  Deze extra service maakt het u gemakkelijk; u hoeft de deur niet uit en bent ervan verzekerd dat het product netjes en onbeschadigd bij ons retour komt. U betaald uitsluitend de kosten voor het ophalen a € 25,-.  Uw aankoopbedrag wordt vervolgens geretourneerd met aftrek van deze kosten, binnen 14 dagen na herroeping. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

3. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

4. SpeelkledenWinkel.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van SpeelkledenWinkel.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van SpeelkledenWinkel.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal SpeelkledenWinkel.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. SpeelkledenWinkel.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 8. Uitvoering

1. SpeelkledenWinkel.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SpeelkledenWinkel.nl, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 9. Betaling

1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

2. Als de Afnemer (bij het uitzonderlijke geval van een betaling na levering) een factuur van SpeelkledenWinkel.nl niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van SpeelkledenWinkel.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10. Klachten en Garantie

1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel 7.

2. Heeft u klachten met betrekking tot de geleverde goederen of andere zaken? Neemt u dan binnen 48 uur contact met ons op en wij zullen er alles aan doen om tot een bevredigende oplossing te komen. Onze Klantenservice is bereikbaar via info@speelkledenwinkel.nl of via telefoonnummer 06-83 89 76 03..

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van SpeelkledenWinkel.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van SpeelkledenWinkel.nl, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens SpeelkledenWinkel.nl heeft voldaan.

3. Ingeval SpeelkledenWinkel.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van SpeelkledenWinkel.nl op schadevergoeding onverlet.

 

Artikel 12. Overmacht

1. Indien SpeelkledenWinkel.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als SpeelkledenWinkel.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

3. SpeelkledenWinkel.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen SpeelkledenWinkel.nl en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Zie ook onze disclaimer voor copyright rechten.

 

Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van wat u op onze site gezien of gelezen heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar 

 


 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van wat u op onze site gezien of gelezen heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar info@speelkledenwinkel.nl

 

 
 
 

Gratis nieuwsbrief

  Laatste nieuws, trends en knalprijzen voor de liefhebbers van originele (speel)kleden.
 
       

Algemene informatie

Service

Product informatie

Onze kindervloerkleden zijn allergie-vriendelijk en kindveilig.

Over ons
Onze merken
Betalen, Bezorgkosten &
Verzending
Algemene voorwaarden
Privacy Policy & Cookies
Disclaimer / Copyright
Sitemap

Contact
Mail ons
Zichtservice
Ruilen & Retourneren

Espirelle Acryl
Onderhoud & Reiniging
Keurmerken en certificaten
Arte Espina
Brink & Campman
Harlequin
Scion
Nieuws & Acties
BLOG

De vloerkleden in onze collectie zijn uitvoerig getest op schadelijke stoffen.
Ze zijn op ambachtelijke wijze gemaakt en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.  
De Arte Espina kindervloerkleden van Espirelle acryl zijn gecertificeerd met keurmerken van TÜV/TFI en/of het OEKO-TEX® kwaliteitslabel. Een veilig gevoel.

De Speelkleden Winkel op FACEBOOK          De Speelkleden Winkel op PINTEREST          Helpdesk          

 
speelkledenwinkel © Copyright KimmicK | Bij een bestelling gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden | Alle prijzen inclusief BTW | Webdesign: Art of Creations | Improved by: MagentoPlaza speelkledenwinkel